faktura za hotel

Faktura za hotel – jak zaksięgować?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi, czy to samego przedsiębiorcy czy zatrudnionych przez niego pracowników. Tak więc faktura za hotel, jest dość systematycznie spotykana. Jak ją prawidłowo rozliczyć? Podpowiadamy poniżej.

Faktura za hotel – delegacja krajowa

W przypadku podatników zwolnionych z VAT sprawa faktury VAT za nocleg, związanej z wyjazdem służbowym jest prosta. Księguje ją w kwocie brutto w kol. 13 KPiR – pozostałe wydatki.

W przypadku czynnych podatników VAT zastosowanie znajdzie art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT. Zgodnie z jego treścią podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej nabycie usług noclegowych lub gastronomicznych. Wówczas nasuwa się pytanie czy w kosztach należy ująć kwotę brutto czy też netto z faktury. Księgowaniu podlega kwota brutto. Bowiem VAT, którego w tym przypadku przedsiębiorca nie może odliczyć (z racji regulacji ustawy o VAT) stanowi koszt uzyskania przychodu.

Faktura za hotel – delegacja zagraniczna

Faktura za hotel, która ma związek z noclegiem w innym kraju nie stanowi importu usług dla polskiego przedsiębiorcy. Bowiem jak stanowi art. 28e ustawy o VAT:

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.”

Reasumując, usługi hotelowe nabyte za granicą są opodatkowane w tym kraju w którym są świadczone. Tak więc polski przedsiębiorca ujmuje w kosztach kwotę brutto z faktury za nocleg przeliczoną na złote polskie po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury.

Zobacz też:

Lista obecności

Kwestionariusz osobowy druk

świadczenia socjalne