know how

Know how – czym jest?

Firmy poza majątkiem materialnym, do którego można przede wszystkim zaliczyć samochody, maszyny, budynki itd., posiadają również zasoby niematerialne w tym tzw. know how. Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Wyjaśniamy poniżej.

Know how – definicja z przepisów krajowych

Polskie przepisy nie zawierają jednej uniwersalnej definicji know how. Bywają one różne w zależności od tego z jakiego aktu prawnego wynikają. I tak art. 5a pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych know how to:

równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej.

Nieco odmienną definicję know-how wskazuje Rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję:

know how –  rozumie się przez to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji i zarządzania w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy, któ re są istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów objętych umową i które zostały opisane w sposób pozwalający na weryfikacji kryterium niejawności i istotności.

Know how – definicja unijna

Bardziej precyzyjną od krajowej definicji know how jest definicja unijna określona w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 772/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień o transferze technologii, która stanowi, że:

know how oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

  • niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
  • istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową,
  • zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności.

Zobacz też:

> Potwierdzenie odbioru faktury korygującej

Kwota zmniejszająca podatek

Ulga na złe długi

Jarmin.pl