Niepełnoletni przedsiębiorca – czy można nim zostać?

Zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną i wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Czy w związku z tym osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może zostać przedsiębiorcą?

Przedsiębiorca przed 18 rokiem życia – czy to możliwe?

Wedle prawa posiadanie zdolności prawnej polega na możliwości bycia podmiotem praw i obowiązków. Kluczową kwestię ma tutaj pojęcie zdolności do czynności prawnych. Zdolność ta daje prawo do składania oświadczeń woli, zawierania umów i dokonywania różnych czynności we własnym imieniu. Zgodnie z Kodeksem cywilnym pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się, wraz z osiągnięciem pełnoletności. Status przedsiębiorcy można uzyskać dopiero w momencie posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, jednak ograniczenie tych zdolności nie wpływa na możliwość prowadzenia własnej firmy. Dzieje się tak ze względu na możliwość posiadania ustawowego przedstawiciela.

Warto wspomnieć, że prawo polskie nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku posiadania pełnych zdolności do czynności prawnych. W tym przypadku przeszkodą mogą być trudności w działaniach handlowych oraz czynnościach publicznoprawnych, które są wykonywane w zakresie prowadzonej działalności.

W przypadku dziedziczenia działalności gospodarczej przez osobę niepełnoletnią, małoletni staje się przedsiębiorcą, natomiast w jego imieniu będzie działać pełnomocnik bądź ustawowy przedstawiciel. Do takiej sytuacji dochodzi w momencie, gdy nieletni dostaje darowiznę prawa podmiotowego do przedsiębiorstwa oraz wraz z zezwoleniem sądu opiekuńczego, dojdzie do nabycia przedsiębiorstwa w jego imieniu.

Podsumowując, poza wyjątkami wymienionymi, przedsiębiorcą może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, która uzyskała pełną zdolność do czynności prawnych.

Zobacz też:

wynagrodzenie netto brutto

urlop okolicznościowy