Wycofanie z działalności i sprzedaż samochodu

Przedsiębiorca wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód osobowy, który następnie wycofał z działalności, w celu jego dalszej odsprzedaży. Przy czym odsprzedaż nastąpiła przed upływem 6 lat od momentu wycofania pojazdu.

Wartość początkowa samochodu osobowego wynosiła – 12.000 zł (podatek VAT od nabycia pojazdu został odliczony w wysokości 50%)

Samochód został zakupiony: 02.01.2015 r.

wycofanie pojazdu nastąpiło – 30.07.2016 r.

sprzedaż pojazdu miała miejsce – 16.08.2016 r.  za kwotę 9.000 zł

Dokonano odpisów amortyzacyjnych na kwotę – 3.600 zł

Jak widać z powyższego przedsiębiorca poniósł stratę na sprzedaży pojazdu.

Niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego wynosi 12000 – 3600 = 8400 (będzie to koszt podatkowy, ale dopiero w dacie sprzedaży)

8400 – 9000 = – 600 zł czyli mamy tu do czynienia ze stratą.

Sprzedaż samochodu zostanie zaksięgowana w kpir wg schematu:

  • kolumna 8 KPiR- pozostałe przychody – 9.000 zł
  • kolumna 13 KPiR – pozostałe wydatki – 8.400 zł – jest to niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego, (koszt w miesiącu sierpniu, ponieważ wtedy nastąpiła odsprzedaż)

Transakcja ta podlega także opodatkowaniu podatkiem VAT w momencie wycofania pojazdu z ewidencji środków trwałych, po cenie rynkowej. Sprzedaż samochodu sama w sobie nie może zostać opodatkowana podatkiem VAT, ponieważ samochód stanowi już własność prywatną, co nie wywołuje konsekwencji w podatku VAT.

W systemie wfirma transakcja ta będzie przebiegała następująco. Wycofanie środka trwałego należy przeprowadzić przechodząc do zakładki: EWIDENCJE>> MAJĄTEK>> KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, następnie należy zaznaczyć odpowiedni środek trwały oraz wybrać opcję “LIKWIDACJA”. W związku z faktem, że wycofanie jest podyktowane przekazaniem pojazdu na cele prywatne, a dalsza jego odsprzedaż ma miejsce dopiero w kolejnym miesiącu w oknie “księgowanie reszty odpisów” należy zaznaczyć opcję “nie” i w kolejnym miesiącu zaksięgować je ręcznie.

Transakcję wycofania pojazdu należy opodatkować podatkiem VAT w miesiącu jego wycofania. W związku z tym należy przygotować dokument wewnętrznego opodatkowania, który powinien zawierać:

  • datę wystawienia,
  • datę wycofania pojazdu,
  • nadany nr (zgodnie z kolejnością),
  • opis wycofania pojazdu z dokładnymi jego danymi (nr rejestracyjny, marka, rodzaj),
  • podstawa opodatkowania (będzie to cena rynkowa), stawka i kwota VAT oraz kwota  brutto

Następnie dokument ten należy zaksięgować ręcznie bezpośrednio do rejestru sprzedaży wg schematu: EWIDENCJE>> REJESTRY VAT>> REJESTR SPRZEDAŻY>> DODAJ WPIS

W związku z faktem, że wartość samochodu nie przekracza 15000 zł a okres jego użytkowania (w tym przypadku) przekroczył 12 m-cy, nie mamy tu do czynienia ze zmianą przeznaczenia samochodu w okresie korekty.

W miesiącu dokonania sprzedaży należy opodatkować tę transakcję podatkiem dochodowym. W tym celu podatnik powinien przejść do zakładki: PRZYCHODY>> INNE PRZYCHODY>>  DODAJ INNY PRZYCHÓD>> POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW)

Tak wystawiony dowód wewnętrzny zostanie ujęty tylko do kpir w kolumnie 8 – pozostałe przychody.

Następnie w miesiącu sprzedaży należy ująć niezamortyzowaną część, w tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE>> KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW>> PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW>> DODAJ WPIS>> w kolumnie 13 – pozostałe wydatki należy ująć kwotę 6400 zł.